Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuletyn Informacji Publicznej redagowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja społeczna osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Upoważnienia Wójta Gminy Rypin dodatkowe zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • zaliczek alimentacyjnych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawania i wypłacania stypendium szkolnego

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, Tel. 54 280 97 06, e-mail: gops@rypin.pl.
2)    W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego. Z Inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl, Tel. 61 424 40 33.
3)    Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rypinie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.
5)    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-     przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8)    Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

9)    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 • autor informacji: Halina Słowik
  data wytworzenia: 2014-02-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-30 13:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 12:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72519
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-24 12:17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

ePUAP
/GOPS-Rypin/SkrytkaESP

e-Doręczenia
AE:PL-61777-44934-RDRCG-15

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 328903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-30 09:50

Stopka strony