Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przysługuje on osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące m.in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (np.na podstawie umowy użyczenia)
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Pod uwagę brana także jest powierzchnia użytkowa lokalu, jaki zajmuje osoba, która stara się o dodatek mieszkaniowy. Powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż:

 • 35m2 - dla 1 osoby
 • 40m2 - dla 2 osób
 • 45m2 - dla 3 osób
 • 55m2 - dla 4 osób
 • 65m2 - dla 5 osób
 • 70m2 - dla 6 osób

Jeżeli w lokalu mieszka więcej osób, to dla każdej kolejnej powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. Jeżeli natomiast w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - wówczas powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom wówczas, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (liczony na podstawie dochodu z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek) nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji. Za dochód liczony do dodatku mieszkaniowego uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz otrzymywanego dodatku mieszkaniowego. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do deklaracji o wysokości dochodów wymagane jest dołączenie oryginałów dokumentów, które poświadczają wskazane dochody. W przypadku osób pracujących jest to zaświadczenie o dochodach brutto, a dla emerytów i rencistów - aktualna decyzja ZUS i odcinki renty lub emerytury.

Część danych we wniosku musi potwierdzić swoim podpisem zarządca domu; adres zamieszkania, dane zarządcy, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, instalację gazu przewodowego i łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Właściciel domu jednorodzinnego; Przedstawia zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki za energię cieplną i wodę oraz odbiór nieczystości.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 15:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-25 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8303
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-21 12:58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

ePUAP
/GOPS-Rypin/SkrytkaESP

e-Doręczenia
AE:PL-61777-44934-RDRCG-15

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 328907
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-30 09:50

Stopka strony