Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2/2019

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie.

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4.

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna.

 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych.

 3. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

 4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń.

 5. Weryfikację i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.

 6. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna.

 7. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.

 8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowanie na środki finansowe.

 9. Wydawanie zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji na temat zasad przyznawania świadczeń.

 10. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia osób pobierających świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna.

 11. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących ww. obowiązki.

 12. Archiwizacja dokumentacji.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowany kierunek: administracja.

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących m. in. ustawy: o samorządzie gminnym, KPA, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

III. Wymagania preferowane (podlegające ocenie w ramach selekcji kandydatów):

 1. Posiadanie przynajmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Znajomość procedury administracyjnej.

 4. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.

 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point).

 6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

V. Warunki pracy:

 1. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

 2. Kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy.

 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 4. Usytuowanie stanowiska pracy: parter.


 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2019 roku wyniósł mniej niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i ich składanie:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.

 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonymi do ogłoszenia wzorami.

 

Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Rypinie, pok. nr 6 lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych", do godz. 1530 dnia 15 lipca 2019 roku, na wskazany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie (www.gops.rypin.pl), a także na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.

 5. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;

 6. Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie, pok. nr 6, w godzinach urzędowania, w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Ośrodek nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone.

 7. Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie - pokój nr 6, nr tel. 54 280 97 06.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rypinie

Katarzyna Kalinowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 13:46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 174676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-20 08:42

Stopka strony