Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rypin, dnia 06.12.2017 roku

OGŁOSZENIE NR 3/2017

o naborze na stanowisko  Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie

     

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny  w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Lipnowska 4.

 

1. Zakres podstawowych zadań na stanowisku pracy:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;
 4. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy;
 7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi GOPS w Rypinie;
 12. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 13. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 14. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie:
  a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie teraz i w przeszłości władzy rodzicielskiej, brak jej zawieszenia  lub ograniczenia;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. umiejętność świadczenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 4. znajomość środowiska lokalnego;
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 7. odporność na stres;
 8. wysoka kultura osobista;
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 11. prawo jazdy kat. B;
 12. umiejętność pracy w zespole.

 

4. Wymagane dokumenty i ich składanie:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz ewentualny staż pracy;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
 6. pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017r. poz.1930)

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Lipnowska 4 (pokój nr 6 lub 9)  lub drogą pocztową na  adres Ośrodka ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 20 grudnia  2017 r. do godziny 1500.

          Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w Rypinie – tel. 54 280 9706 lub osobiście w Ośrodku (p. nr 6).

 

5. Postanowienia końcowe:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie (www.gops.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

                                                    Kierownik 
                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   w Rypinie

                                                   Halina Słowik

 • autor informacji: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Słowik
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-06 13:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 13:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-06 13:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 08
e-mail: pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 72610
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-20 09:58

Stopka strony