Szybkie linki

Treść strony

Rypin, dnia 17.02.2016 roku

 

OGŁOSZENIE NR 1/2016

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie

                      Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. )

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

 

ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych  w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Lipnowska 4.

  

1.    Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6) staż pracy w pomocy społecznej;
7) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania   do obsługi świadczeń rodzinnych.

2.    Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3) zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4) dokładność i samodzielność;                                                                                                     5) umiejętność świadczenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
6) znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.  U. poz. ), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych    (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

3.    Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych;
2) prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych;
3) sporządzanie projektów decyzji;
4) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
5) sporządzanie sprawozdawczości;
6) wprowadzanie wniosków do programu świadczeń wychowawczych.

4.    Wymagane dokumenty i ich składanie:

1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz ewentualny staż pracy;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds.  świadczeń wychowawczych" do 4 marca 2016 roku, do godz. 15.30, na wskazany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Lipnowska 4,  87-500 Rypin.

 

            Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w Rypinie – osobiście w Ośrodku (p. nr 6) lub telefonicznie pod  tel. 54 280 9706.

 

5.    Postanowienia końcowe:

1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

                                                    Kierownik  

                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                   w Rypinie

 

                                                   Halina Słowik

  • autor informacji: Halina Słowik
    data wytworzenia: 2015-09-15
  • opublikował: Marcin Żołnowski
    data publikacji: 2015-09-15 11:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 09:50

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

Kontakt

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 08
e-mail: pomoc@rypin.pl

          

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek - 
 7:30 - 15:30

Przyjmowanie wniosków

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.